Facebook
ДГ 7 Буратино
Детска градина в град Казанлък

Новини

Участие в проект

ДГ "Буратино" участва по проект "Активно приобщаване в системата на продучилищното образование", финансирана по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж", в периода 01.07.2023г. до 31.12.2023г., където бяха реализирани дейности по Проект BG05M2OP001-3.005-0004, който ще ...

Относно: Дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Осигуряване на прозрачност и информация за провежданите дейности, свързани с повишаване квалификацията на педагогическите специалисти